Prezentare Generală

 Departamentul Inginerie Industrială a fost întemeiat în anul univ. 1990-1991 în cadrul Universității din Oradea sub denumirea de Catedra de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. Departamentul Inginerie Industrială coordonează activitatea programelor de studii Tehnologia Construcțiilor de Mașini (licența) şi Concepţie, Fabricaţie şi Management Asistate de Calculator (master). Colectivul departamentului este format din 6 profesori universitari, 5 conferențiari universitari, 1 şef de lucrări şi 2 ingineri. Din cele 12 cadre didactice din cadrul departamentului, 4 sunt conducători de doctorat. Majoritatea titularilor de disciplină sunt cadre didactice titularizate în departamentele Facultății de Inginerie Managerială şi Tehnologică. Pentru acoperirea unor discipline din alte domenii, își desfășoară activitatea didactică şi cadre titularizate la alte facultăţi din cadrul Universităţii din Oradea.

Cadrul juridic de organizare şi funcţionare

În anul 1990 prin H.G. nr. 460/02.05.1990, se înfiinţează Universitatea Tehnică din Oradea. În anul universitar 1990/1991, în cadrul Universităţii Tehnice din Oradea s-a înfiinţat Facultatea de Electromecanică cu două profile: Mecanic şi Electromecanic. Ambele profile au fost organizate cu studii la zi şi la seral. Profilul Mecanic a avut următoarele specializări: Tehnologia Construcțiilor de Maşini şi Mecanică Fină, iar profilul Electromecanic cu specializarea Electromecanică, conform O.M. nr.7751/1990.

Începând cu anul universitar 1992-1993 prin Ordinul ministrului nr.5009/1992, se înfiinţează Facultatea de Mecanică, cu specializările: Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Mecanică Fină, Utilajul şi Tehnologia Sudurii şi Roboţi Industriali. În anul 1995 Facultatea de Mecanică, prin O.M.Î. nr. 3795/17.04.1995, se transformă în Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică, modificare validată prin HG nr. 368 publicată în MO din 16 august 1995.

Programul de studii Tehnologia Construcţiilor de Maşini a fost înfiinţat începând cu anul universitar 1990-1991 pentru ingineri, acreditat în anul 1997, HG nr. 294/ 1997 cu privire la funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior în conformitate cu prevederile legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, publicată în Monitorul Oficial al României din 25 iunie 1997.

Programul de studii Tehnologia Construcţiilor de Maşini a fost reacreditat în anul 2004. De asemenea, programul de studii Tehnologia Construcţiilor de Maşini a fost reacreditat începând cu anul 2007 şi validată conform Hotărârii de Guvern nr. 676/28.06.2007. Programul de studii Tehnologia Construcţiilor de Maşini din cadrul domeniului Inginerie Industrialǎ a fost acreditat conform HG 635 din 11.06.2008, publicată in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 467/24.06.2009.

Programul de studii Tehnologia Construcţiilor de Maşini a fost reacreditat în anul 2011). Programul de studii funcționează in prezent conform Hotărârea nr. 376/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 01.06.2016.

Misiunea şi obiectivele programul de studiu

TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI (Licența)

A. Misiunea programului de studii

Misiunea programului de studii Tehnologia Construcţiilor de Maşini este aceea de a pregăti ingineri de producţie şi de cercetare în domeniul ingineriei industriale (industria constructoare de maşini, aparate şi echipamente) capabili de a concepe constructiv şi tehnologic echipamente şi sisteme tehnice, simple şi complexe, de a le integra în sisteme de fabricaţie flexibilă. De asemenea, programul de studii conferǎ inginerilor TCM competenţe de a programa şi conduce sisteme de producţie integrate informatic şi de a rezolva probleme aplicative şi de cercetare specifice domeniului fabricaţiei produselor industriale. Pregătirea complexǎ dobândită pe parcursul anilor de studii permite absolvenţilor acestui program de studii sǎ se integreze profesional şi la nivelul altor domenii de activitate din spațiul economico-social.

B. Obiectivele programului de studiu

Obiectivele programului de studii Tehnologia Construcţiilor de Maşini sunt definite şi în planul de învăţământ al programului de studii şi cuprind:

 • Dobândirea capabilităţii medii de comunicare pentru interviuri, audienţe, a unui nivel mediu vorbit şi scris al limbilor strǎine. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei europene;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi de integrare şi rezolvare a problemelor aplicative din domeniul mecanic printr-o bunǎ pregătire fundamentală (matematică, fizică, chimie) etc.;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice generale şi abilităţi de identificare şi alegere a produselor mecanice, electrice, electronice, termice etc. Abilităţi de reprezentare în 2D şi 3D, precum şi de graficǎ tehnicǎ;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de identificare a componentelor hard a calculatoarelor. Abilităţi de lucru cu sistemul de operare Windows. Abilităţi de programare în limbaje de bază: Visual C++, MATLAB;
 • Dobândirea de abilităţi de utilizare a metodelor numerice în rezolvarea problemelor cu caracter ingineresc;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi aplicative de bază privind structura şi proprietăţile materialelor. Abilităţi de determinare a parametrilor tratamentelor termice specifice pieselor utilizate în construcţia de maşini;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bază privind teoria sistemelor, reglare automată, modelare şi simulare. Abilităţi de sinteză a sistemelor de reglare automată şi de modelare a sistemelor tehnice;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bazǎ şi abilitǎţi practice în domeniul electrotehnicii şi al electronicii aplicate;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de proiectare constructivă asistată de calculator a produselor şi sistemelor tehnice şi de modelare 3D a corpurilor;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bază şi abilităţi de analiză a proceselor de aşchiere şi de proiectare a sculelor aşchietoare;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bază şi abilităţi de proiectare a dispozitivelor necesare prelucrării deferitelor tipuri de piese;
 • Dobândirea de abilităţi şi deprinderi de proiectare a proceselor tehnologice de fabricaţie a diverselor familii de piese. Abilităţi practice de proiectare a tehnologiilor utilizând sisteme CAM (Computer Aided Manufacturing). Abilităţi de proiectare a proceselor de prelucrare specifice maşinilor- unelte cu comandă numerică;
 • Dobândirea de abilităţi şi deprinderi de proiectare a proceselor tehnologice de presare la rece şi a sculelor utilizate;
 • Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi minime de proiectare a proceselor tehnologice de prelucrare prin tehnologii neconvenţionale;
 • Dobândirea de cunoştinţe şi abilitǎţi de bazǎ de proiectare a tehnologiilor de sudare şi a celor de realizare a unor asamblǎri nedemontabile;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bază privind cinematica, organologia, subansamblele şi modul de funcţionare al maşinilor- unelte precum şi abilităţi şi deprinderi de proiectare a unor componente ale acestora;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bază în vederea organizării, coordonării şi conducerii producţiei. Abilităţi practice privind activitatea managerială şi de marketing pentru întreaga structură din cadrul unei societăţi comerciale;
 • Dobândirea unor cunoştinţe teoretice şi abilităţi de bază necesare proiectării unor procese şi sisteme tehnologice care să răspundă cerinţelor impuse de protejarea şi conservarea mediului.

Obiectivele educaţionale si profesionale ale programului de studii Tehnologia Construcţiilor de Maşini, formulate din perspectiva cadrului didactic şi rezultate prin operaţionalizarea competenţelor de formare sunt structurate în Planul de învǎţǎmânt două dimensiuni:

I - Competențe profesionale:

 1. Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din stiintele fundamentale.
 2. Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice.
 3. Utilizarea de aplicatii software pentru proiectarea asistata a produselor de complexitate medie
 4. Elaborarea proceselor tehnologice de fabricare
 5. Proiectarea si exploatarea echipamentelor tehnologice de fabricare
 6. Planificarea, conducerea si asigurarea calitatii proceselor de fabricare

II - Competenţe transversale:

 1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării si autoevaluării in luarea deciziilor. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale.
 2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice; Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi. Comunicare si lucrul in echipa.
 3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia si pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice si a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării. Conştient de nevoia de formare continuă.

Înlănţuirea acestor competenţe se poate realiza printr-un proces educaţional susţinut, de lungă durată. Bagajul de cunoştinţe fundamentale sugerat prin titlurile şi volumul de ore afectate disciplinelor este completat prin multiple aspecte ale procesului de învăţământ (didactice, metodice, ştiinţifice, sociale) la care trebuie să se adauge o formare pe tot parcursul vieţii, astfel încât absolventul programului de studii Tehnologia Construcţiilor de Maşini să poată face faţă cerinţelor tot mai diversificate şi mai complexe de la locul de muncǎ.
Pentru a face faţă schimbărilor din mediul economic şi tehnic, programul de studii Tehnologia Construcţiilor de Maşini îşi propune adaptarea continuǎ a Planului de învăţământ la nevoile pieţei muncii.
Aceste deziderate sunt propuse a fi atinse în urma formării la Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică a absolvenţilor din domeniuil Inginerie Industrialǎ, programul de studii Tehnologia Construcţiilor de Maşini.

Misiunea programului de studii

CONCEPŢIE, FABRICAŢIE ŞI MANAGEMENT ASISTATE DE CALCULATOR (master)

Misiunea programului de studii de masterat specializarea Concepţie, Fabricaţie şi Management Asistate de Calculator este pregătirea de specialişti şi cercetători în domeniul producţiei integrate cu calculatorul, de a ridica la un nivel superior activitatea de cercetare din acest domeniu, lărgirea orizontului de cunoaştere a absolvenţilor cu studii superioare din domeniul Ingineria Industrială, prin acumularea de cunoştinţe noi de maximă actualitate.

1. Obiectivele programului de studii

 • Cunoașterea aprofundată a tehnicilor şi procedurilor de proiectare a proceselor tehnologice complexe specifice diferitelor familii de piese;
 • Dezvoltarea de competenţe de proiectare constructivă asistata de calculator (CAD) avansată;
 • Dobândirea de cunoştinţe aprofundate şi abilităţi de proiectare a proceselor de fabricaţie asistată de calculator (CAM);
 • Dezvoltarea de abilităţi de management operaţional asistat de calculator;
 • Dobândirea de cunoştinţe aprofundate despre structura şi funcţionarea sistemelor de fabricaţie integrate;
 • Dezvoltarea de cunoștințe şi abilităţi de proiectare a tehnologiilor de prelucrare pe maşini unelte cu comandă numerică;
 • Dobândirea unor abilităţi de proiectare a proceselor tehnologice specifice materialelor plastice şi compozite;
 • Dobândirea de cunoștințe aprofundate de proiectare a proceselor tehnologice şi echipamentelor specifice prelucrărilor neconvenţionale;
 • Dobândirea de cunoştinţe aprofundate despre managementul calităţii şi despre fiabilitatea şi mentenanţa proceselor şi echipamentelor
 • Cunoaşterea principiilor care stau la baza proiectării şi realizării sistemelor de producţie astfel încât să se asigure satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi;
 • Formarea unor cadre didactice tinere, care să facă faţa exigenţelor învăţământului superior românesc şi mondial;
 • Deschiderea orizontului profesional prin cooperare cu facultăţi de profil din ţară şi străinătate;
 • Crearea unor oportunităţi de cooperare cu unităţi economice – în vederea valorificării rezultatelor cercetării ştiinţifice;
 • Stimularea activităţilor creative prin impulsionarea participării la manifestări ştiinţifice;
 • Publicarea celor mai reuşite realizări şi proiecte, în reviste de prestigiu;
 • Abilităţi de lucru în echipă, cooperare interdisciplinară, competenţe manageriale;
 • Adaptarea continuă a acestei forme de învăţământ la necesităţile reale ale ştiinţei, tehnicii şi economiei româneşti.

2. Competenţe care se vor dobândi la finalizarea studiilor:

Profesionale:

C1: Cunoștințe si abilitați avansate de realizare si de cercetare a in domeniul proiectării asistate de calculator a produselor complexe.
C1: Knowledge and skills development and advanced research in the field of computer-aided design of complex products.
C2: Cunoștințe si abilitați avansate de realizare si de cercetare a in domeniul proiectării asistate de calculator a proceselor de fabricatie complexe.
C2: Knowledge and skills development, and advanced research in the field of computer aided design of complex manufacturing processes.
C3: Cunoștințe si abilitați avansate in domeniul programării mașinilor cu comanda numerica.
C3: Advanced knowledge and skills in the field of CNC machines programming.
C4: Cunoștințe si abilitați avansate de realizare si de cercetare a in domeniul calculelor ingineresti asistate de calculator.
C4: Knowledge and skills development, and advanced research in the field of computer aided engineering calculations.
C5: Cunoștințe si abilitați de proiectare, conducere si urmărire a proceselor de producție. Cunoaşterea principiilor care stau la baza proiectării şi realizării sistemelor de producţie astfel încât să se asigure satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea .generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi.
C5: Knowledge and skills to design, management and follow-up of the production processes. Knowing my principles that underlie the design of the systems so as to satisfy the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.
C6: Cunoștințe si abilitați avansate in managementul fiabiltatii, mentenatei sistemelor tehnice si al proceselor de producție. Cunoștințe si abilitați avansate in managementul calității.
C6: Advanced knowledge and skills in the management of technical systems reliability and maintenance. Advanced knowledge and skills in quality management.

Transversale:

CT1: Capacitatea de a elabora analiza, expertize tehnice, studii si rapoarte în vederea publicării sau pentru rezolvarea unor probleme concrete.
CT1: The ability to develop analysis, technical surveys, studies and reports, for publication or for solving concrete problems.
CT2: Executarea unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională.
CT2: Carry out tasks complex conditions of professional autonomy and professional independence.
CT3: Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii.
CT3: Assuming leadership roles/functions of professional groups and institutions.