Prezentare Generală

Departamentul de Inginerie Mecanica si Autovehicule face parte din cadrul Facultatii de Inginerie Managerială şi Tehnologică a Universităţii din Oradea, în cadrul căreia asigură activităţile didactice la disciplinele Mecanică, Rezistenţa Materialelor, Desen Tehnic, Organe de Maşini, pentru toate specializările facultăţii. Departamentul coordonează specializarea Autovehicule Rutiere, asigurând baza materială şi resursa umană pentru pregătirea de specialitate a studenţilor de la această specializare.
Colectivul departamentului este format din 4 profesori universitari, 5 conferenţiari, 9 şefi de lucrări, 1 preparator.

Istoricul specializarii AR

Specializarea Autovehicule Rutiere a fost înfiinţată în anul 1999, la iniţiativa unor specialişti în domeniu Maşinilor Termice din Universitatea din Oradea, corelând astfel specializările şi cifrele de şcolarizare ale facultăţii cu necesităţile pieţei forţei de muncă.
Prima admitere la specializarea AR a avut loc în anul 1999, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate de către Mnisterul Educaţiei şi Cercetării.
Pentru asigurarea instruirii studenţilor la disciplinele fundamentale s-au folosit resursele umane şi baza materială existentă la specializările deja acreditate: Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi Mecanică Fină. În paralel, s-au depus eforturi susţinute pentru dezvoltarea laboratoarelor la disciplinele de specialitate şi formarea unui corp didactic propriu. În acest sens, s-au demarat acţiuni de amenajare a spaţiilor pentru laboratoarele de specialitate şi s-au dezvoltat relaţii de colaborare şi parteneriat între Departamentul de Mecanică şi societăţile comerciale din domeniul auto. Anul 2004 a marcat prima promoţie de studenţi ai specializării Autovehicule Rutiere.

Misiunea specializării Autovehicule Rutiere

Domeniul Ingineria Autovehiculelor, din care face parte şi specializarea de licenţa Autovehicule Rutiere, are misiunea de a pregăti specialişti de nivel universitar cu specializare multiplă în domeniul tehnic ingineresc, al construcţiei, exploatării şi reparării autovehiculelor rutiere.
Obiectivele educaţionale impuse de calificarea profesională necesară absolventului programului de studiu Autovehicule Rutiere, formulate din perspectiva cadrului didactic şi rezultate, prin operaţionalizarea competenţelor de formare, sunt structurate pe cele trei dimensiuni:

  • Competenţe cognitive;
  • Competenţe aplicativ-practice (instrumental-operaţionale)
  • Competenţe de comunicare şi relaţionare.

Competenţele dezvoltate în urma finalizării programului de studiu Autovehicule Rutiere sunt definite şi în planul de învaţământ al programului de studiu.

Domenii de competenţă profesională pentru absolvenţii de Autovehicule Rutiere

În prezent, pe piaţa forţei de muncă, din ţara şi din Uniunea Europeană, cererea de ingineri specialişti în AUTOVEHICULE RUTIERE este tot mai mare. Competenţele şi abilităţile vizate de potenţialii angajatori au în vedere:

  • proiectanţi de autovehicule rutiere şi subansamble ale acestora;
  • manageri la diferite niveluri;
  • intreprinzători particulari;
  • experţi în domeniul autorităţii rutiere;
  • consultanţi în probleme de contrucţia autovehiculelor şi logistică;
  • activităţi de asigurare a calităţii şi protecţia mediului;
  • proiectare tehnologică în construcţia de autovehicule;

Există, astfel, perspective reale de integrare a viitorilor absolvenţi ai programului de studiu AUTOVEHICULE RUTIERE, în domenii de activitate corespunzătoare pregătirii acestora.